سربرگ ها و نقش مهم آنها در بیان هویت سازمانی

سربرگ ها: نوعی وسیله ارتباطی می باشد مکاتباط بین سازمان ها و ادارات استفاده می شود که برای شناخت و بیان هویت آن سازمان یا اداره یک ابزار موثری می باشد.

سربرگ ها و نقش مهم آنها در بیان هویت سازمانی

1397 بهمن 3 | نوشته شده توسط : آپرین گرافیک

سربرگ ها و نقش مهم آنها در بیان هویت سازمانی

سربرگ ها: نوعی وسیله ارتباطی می باشد مکاتباط بین سازمان ها و ادارات استفاده می شود که برای شناخت و بیان

هویت آن  سازمان یا اداره یک ابزار موثری می باشد.

سربگ ها یکی از چند مورد نام برده در بیان هویت سازمانی می باشد ولی اگر، به عنوان یک ابزار جداگانه تبلیغاتی نگاه کرد خود را در بین ست های اداری جای می دهد. در طراحی ست اداری

اگر درست کار شده عمل شود می تواند نتیجه بسزایی را در جذب مشتری و تبلیغ آن سازمان داشته باشد.

زمانی که مبحث از ست اداری می شود می توان :

سربرگ،پاکت،کارت ویزیت،کاغذ یاداشت،فاکتور،اشاره کرد.

اگردقت شود برای اینکه هر کدام از گزینه های بالا مخصوص یک اداره یا سازمان باشد باید بر روی تک تک آن ها طراحی مشخص آن شرکت یا ازمان طراحی می شود تا شاخص

مکان و ارگان خاصی باشد

در طراحی سربرگ ها باید اصول زیر را دارا باشد.

1-دارا بودن آرم یا لوگو

2-تاریخ،شماره پیوست

3-آدرس،تلفن،فکس،سایت

بیشترین سایزهایی که در سربرگ استفاده می شود      A4 و A5

     شرکت آپرین سعی دارد تا بتواند طراحی را بر روی ست اداری شما ارائه دهد که با طرح ارائه شده باعث شناخت بیشتر اهداف سازمان و خود سازمان شود.